ชูสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ลดอ้วนเด็กไทย

เผยคนไทยอ้วนเพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านคน เสียชีวิตปีละ 2 หมื่นคน นำสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ย้ำเตือนให้เด็กและเยาวชนดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อแอนิเมชั่น 3 ดี

นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กและผู้ใหญ่อ้วนเพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคอ้วนปีละประมาณ 20,000 คน สาเหตุสำคัญเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีไขมันสูง มีรสหวาน เค็มจัด ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง รวมทั้งการขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

นอกจากนี้ ผลสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคอ้วนในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ของศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบกลุ่มตัวอย่าง 72 คน หรือร้อยละ 18 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับอ้วน ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลมร้อยละ 69 กินอาหารทอดร้อยละ 57 กินขนมกรุบกรอบร้อยละ 56 และเกือบร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างเคลื่อนไหวร่างกาย รวมทั้งออกกำลังกายน้อยกว่า 6 ชั่วโมงใน 1 วัน ทั้งนี้ โรคอ้วนเป็นสัญญาณอันตราย และทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชน นำสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ มาสร้างกระแสการรับรู้ ย้ำเตือนให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยได้จัดทำสื่อการ์ตูนแอนนิเมชั่น 3 ดี (3d) สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวน 10 ตอน ผ่านแท็บเล็ต
รวมทั้งพัฒนาคลังความรู้ สื่อสุขภาพสำหรับเด็กในรูปแบบเว็บไซต์ healthykid.moph.go.th หรือห้องสมุดสุขภาพเด็ก เพื่อเป็นช่องทางบูรณาการและสอดแทรกเนื้อหาความรู้ด้านสุขภาพ เป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมถูกต้อง

สุขบัญญัติเป็นพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐานที่เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เพื่อให้สุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและอันตรายต่อสุขภาพ

มีข้อกำหนด 10 ประการ ดังนี้ 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 5. งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ และ 10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม เช่น ทิ้งขยะในถังขยะ เป็นต้น

  • |