ปัญหาสิทธิบัตรได้ก่อให้เกิดปัญหาของมหาวิทยาลัย

กฎหมายระบุว่าอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจที่จะยกเลิกการสมัครที่ไม่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อได้รับใบสมัคร แต่ทางแผนกเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลย เขากล่าวหาว่าแผนกของยังไม่สามารถที่จะโปร่งใส หน่วยงานไม่เพียง แต่ล้มเหลวในการปรับปรุงระบบการจดสิทธิบัตรเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายแก่สาธารณชน แต่ก็ยังเก็บความลับบางส่วนของรายละเอียดของการยื่นขอจดสิทธิบัตร

การขาดความโปร่งใสทำให้ประชาชนมองเห็นรายละเอียดของคำขอรับสิทธิบัตรเหล่านี้ได้ยากมาก กรมต้องประกาศรายละเอียดทั้งหมดของการยื่นขอจดสิทธิบัตรยาเสพติดคาโนบิโนด์ไว้ในครอบครองของตนและปล่อยใบสมัครสิทธิบัตรทั้งหมดที่ไม่เหมาะสมเขายืนยัน ถ้าแผนกไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเราเรากำลังพิจารณาให้คำแนะนำด้านกฎหมายและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของแผนกเช่น GPO และมหาวิทยาลัยรังสิตและฟ้องร้องต่อศาล คณบดี Panthep Puapongpan จากสถาบันการแพทย์เชิงบูรณาการรังสิตและ Anti-Aging กล่าวว่าปัญหาสิทธิบัตรได้ก่อให้เกิดปัญหาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนายาจากกัญชา