เกษตรสร้างชาติ : ปลูกพืชอายุสั้นแทนปลูกข้าวนาปรัง

ก.เกษตรฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 2561 มุ่งเน้นการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นแทนการทำนาปรัง แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งชาวนาใน จ.ขอนแก่น ส่วนหนึ่งก็หันมาปลูกพืชอายุสั้น พืชที่ปลูกสร้างรายได้เป็นอย่างดี

จากพื้นที่ที่เคยทำนาปรัง ปีนี้เกษตรกรบ้านโจด ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น จำนวน 22 ราย หันมาปลูกพืชอายุสั้น รวมพื้นที่กว่า 100 ไร่ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่

พืชที่เกษตรกรเลือกปลูกเป็นพืชอายุสั้นไม่เกิน 120 วัน ในการปลูก เช่น แตงกวา ถั่วฝักยาว ฟักทอง ข้าวโพดหวาน เกษตรกรบ้านโจด เดิมปลูกข้าวโพดหวานเป็นพืชรองจากปลูกข้าว เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่จึงเลือกปลูกข้าวโพดหวานแทนการทำนาปรัง โดยเริ่มลงมือปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคม ปลูก 75 วัน ก็เก็บผลผลิตขาย เกษตรกรได้วางแผนการปลูกไม่ให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดพร้อมกัน

นอกจากขายข้าวโพดหวานยกสวน เกษตรกรหลายรายยังนำข้าวโพดหวานจากไร่มาปิ้งขายริมทาง บนถนนสายมัญจาคีรี-ชนบทขอนแก่น ราคาฝักละ 10 บาท สร้างรายได้หลักพันบาทต่อวัน. – สำนักข่าวไทย

  • |